Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují vztahy mezi provozovatelem e-shopu, společností Vinařství Václav, s.r.o. (dále jen „prodávající“) a spotřebitelem (dále jen „kupující“). Kupujícímu se doporučuje seznámit se s těmito VOP a reklamačním řádem ještě před objednáním zboží. Upozorňujeme, že dle zákona platí zákaz prodeje alkoholických nápojů osobám mladším 18 let!

I. Základní ustanovení

Prodávající
Vinařství Václav, s.r.o., IČ: 04466845, se sídlem Na Hradbách 78, 693 01 Hustopeče, je společností vedenou pod spisovou značkou C 90038 u Krajského soudu v Brně, zabývající prodejem vín a potřeb k vínu a poskytující ubytovací služby a hostinskou činnost.

Kupující
Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů prodávajícího nebo dalších firem, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.
Kupující při zahájení obchodních vztahů předává prodávajícímu pouze své kontaktní údaje, nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky, popřípadě údaje, které chce mít uvedeny na nákupních dokladech.
Právní vztahy prodávajícího s kupujícím výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, jakož i předpisy souvisejícími. Individuální smlouva mezi prodávajícím a kupujícím je nadřazena obchodním podmínkám.

II. Systém objednávání

Objednávka zboží a služeb se děje prostřednictvím elektronické objednávky na www.vinarstvi-vaclav.cz (dále jen „e-shop“). Objednávat je možné 24 h denně, 7 dní v týdnu. Příprava k expedici označuje dobu nutnou pro vyřízení všech náležitostí v souvislosti s předáním objednaného zboží přepravci či přípravu zboží k osobnímu odběru kupujícím.
Expedice (objednaného zboží) pak znamená předání objednaného zboží prodávajícím přepravci. Příprava k expedici, jakož i expedice samotná probíhá v pracovních dnech. Veškeré objednávky podané prostřednictvím e-shopu jsou závazné. Podáním objednávky kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, a že s nimi souhlasí.
Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku potvrzení objednávky. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je uvedení všech následujících údajů o kupujícím: jméno a příjmení, telefon, e-mail, doručovací adresa, způsob dodání, způsob platby, obsah košíku. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího v okamžiku jeho převzetí a zaplacení kupní ceny.
Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy pokud se zboží již nevyrábí, nebo se výrazně navýšila cena dodavatele příslušného zboží.
V případě, že tato situace nastane, prodávající se zavazuje neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho bankovní účet.
Kupující dostane zboží za cenu platnou v okamžiku objednání. V případě, že se jedná o speciální zboží na objednávku nebo zboží, které není na skladě, prodávající kupujícímu předem potvrdí telefonicky/e-mailem cenu a termín dodání. Tuto cenu je prodávající oprávněn měnit vzhledem k aktuální situaci na trhu a v závislosti na vývoji kurzu Kč vůči zahraničním měnám. Pokud kupující s takovouto změnou nesouhlasí, objednávku nepotvrdí a tato není realizována.

III. Dodací podmínky

Při dodání zakoupeného zboží se prodávající zavazuje vystavit fakturu se všemi potřebnými náležitostmi účetního dokladu.
Zboží skladem prodávající připraví k expedici nejpozději do 5 dnů po přijetí elektronické objednávky, jinak dle uvedené dodací lhůty požadované položky. V případě platby převodem se zboží odesílá po přijetí této platby na účet prodávajícího (je-li zboží skladem, jinak dle uvedené dodací lhůty příslušné položky).
Pokud je u vybraných položek dodací lhůta delší vzhledem k exkluzivitě produktu, bude prodávající kupujícího neprodleně kontaktovat.
Zboží se doručuje dle zvoleného způsobu kupujícím v internetové objednávce, způsoby doručení jsou: osobní odběr, doručení dopravní službou nebo doručení poštou. Místem doručení zboží je doručovací adresa uvedená kupujícím v elektronické objednávce.

Osobní odběr
Zboží lze vyzvednout osobně po smluvené domluvě (e-mailem, telefonicky), v pracovních dnech v místě skladu prodávajícího.
Telefonické spojení:+420 777 359 966
Adresa: Vinařství Václav, Na Hradbách 78, 693 01 Hustopeče
Podmínkou osobního odběru zboží je platba v hotovosti nebo potvrzení o přijetí platby na účet prodávajícího.


Doručení prostřednictvím dopravní službou:
V případě, že kupující nebude zastižen na uvedené adrese, bude dopravcem opětovně kontaktován. V případě, že si kupující zásilku nevyzvedne v daném termínu, zásilka bude vrácena zpět prodávajícímu. Za opětovné doručení si účtuje prodávající poštovné ve stejné výši.


Platební podmínky
Platba je možná v hotovosti při osobním odběru, bankovním převodem (doručení či osobní odběr na základě připsání ceny na účet prodávajícího) nebo platební kartou.


Sazebník dalších nákladů
Všechny ceny jsou smluvní. V e-shopu jsou vždy aktuální a platné ceny.

Sazebník doručení:
Osobní odběr: zdarma
Doprava po ČR: 1–6 láhví 140 Kč, 7–12 láhví 200 Kč, 13–18 láhví 290 Kč, 19 a více láhví 360 Kč

Tento ceník je platný pro území České republiky.

Při dodávce zboží, která obsahuje alkoholické nápoje a bude doručena prostřednictvím přepravní společnosti, je oprávněna zásilku převzít pouze osoba starší 18 let. Pracovník přepravní společnosti zásilku předá adresátovi jen v případě, prokáže-li, že údaj o věku Kupujícího odpovídá skutečnosti (např. OP nebo jiným dokladem). 

IV. Odstoupení od smlouvy

V souladu s § 53 zákona č. 40/1964 Sb. má kupující právo odstoupit od smlouvy bez uvedení důvodu do 14 dní od převzetí. Kupujícímu je doporučeno odstoupit od kupní smlouvy písemně. Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v této lhůtě, je nutno splnit níže uvedené podmínky: Zboží doručit na adresu prodávajícího s číslem nákupního dokladu; zboží odesílané a doručené zpět na adresu prodávajícího musí být nepoškozené, kompletní, včetně příslušenství a všech poskytnutých dokladů a případných dárků obdržených s produktem.
V případě nedodržení některé z uvedených náležitostí má prodávající právo odmítnout vrácené zboží nebo poměrně snížit částku, za kterou bude zboží přijato zpět.
Možnost odstoupit od smlouvy se nevztahuje na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího; dodávku zboží upraveného na přání kupujícího; dodávku spotřebního zboží a jiného zboží, u kterého použitím je spotřebována část jeho hodnoty a nelze jej vrátit do původního stavu před koupí.
Prodávající se zavazuje kupujícímu vrátit zaplacenou kupní cenu nejpozději do třiceti dnů od odstoupení na bankovní účet. Není-li kupující již schopen zboží vrátit v původním stavu nebo byla-li jeho hodnota již snížena (došlo k částečnému spotřebování či opotřebování zboží), je kupující povinen chybějící hodnotu podle ustanovení § 458 odst. 1 obč. zák. nahradit v penězích – v praxi se tak děje formou započtení na prodávajícím vrácenou kupní cenu, která je tudíž kupujícímu vyplacena ve snížené hodnotě.

V. Reklamační řád

Reklamace budou vyřízeny v souladu s reklamačním řádem prodávajícího a právním řádem platným v ČR. Zboží lze reklamovat u prodejce dle podmínek reklamačního řádu. Kupující je povinen se seznámit s reklamačním řádem a VOP ještě před objednáním zboží. Převzetím zboží od prodávajícího souhlasí s níže uvedeným reklamačním řádem. Jako doklad o záruce vystavuje společnost Vinařství Václav, s.r.o. ke každému zakoupenému zboží nákupní doklad – fakturu se všemi náležitostmi účetního dokladu a dalšími potřebnými údaji pro uplatnění záruky (název zboží, datum, cena, množství, číslo objednávky).
V rámci zákonné záruční lhůty se reklamace řídí Občanským zákoníkem č. 40/1964 Sb. §619-627 s přihlédnutím k tomuto reklamačnímu řádu. U prodloužené lhůty se reklamace řídí výhradně tímto řádem.
Záruční podmínky
Záruční podmínky na zboží se řídí reklamačním řádem prodávajícího a platnými právními předpisy ČR. Jako záruční list slouží nákupní doklad. Kupujícímu se doporučuje, aby si zkontroloval zásilku za přítomnosti přepravce a v případě zjištění poškození zásilky, reklamoval ji přímo u přepravce. Přepravce následně sepíše s adresátem protokol o shledané závadě a zásilka bude doručena zpět odesílateli. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.
Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu obchod@vinarstvi-vaclav.cz, sepsat s přepravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat e-mailem nebo poštou prodávajícímu. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky dává prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.
Místem pro uplatnění reklamace je sídlo prodávajícího: Vinařství Václav, Na Hradbách 78, 693 01 Hustopeče.
Kupující může vadné zboží na reklamaci zaslat přepravní službou do sídla prodávajícího. Balík by měl být označen viditelně „REKLAMACE“ a obsahovat: reklamované zboží (včetně kompletního příslušenství); doporučujeme přiložit kopii nákupního dokladu; podrobný popis závady a dostatečné kontaktní údaje kupujícího (zpáteční adresa, tel. číslo).
Bez výše uvedeného je znemožněna identifikace původu i závady zboží. Kupující doloží platnost záruky předložením nákupního dokladu, pokud bylo v minulosti zboží reklamováno, též doloží doklad o reklamaci. Na nabývacím dokladu (nákupní nebo reklamační doklad) musí být uvedeno číslo objednávky.
Dále se záruka nevztahuje na poškození vzniklá: neopatrným, nevhodným či násilným mechanickým zacházením; používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, pokud je výrobcem určeno; zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami; zboží bylo poškozeno přírodními živly nebo vyšší mocí.
Zboží předané k reklamaci bude testováno pouze na závadu písemně uvedenou kupujícím (v reklamačním formuláři, v přiloženém listě s popisem závady). Zjistí-li se, že příčinou problémů není reklamovaný výrobek, ale nesprávné zacházení kupujícího, bude reklamace zamítnuta. V případě, že kupující souhlasí s placenou opravou, bude účtována dle aktuálního platného ceníku. Prodávající odpovídá za skryté vady zboží, které se objeví při převzetí kupujícím a během záruční doby.
Způsob vyřízení reklamace
V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen rozpor s kupní smlouvou), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícímu kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou. Není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.
Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje věci nebo pokud se neprokáže opak.
Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna, a prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může kupující požadovat výměnu věci, nebo týká-li se vada jen součásti věci, výměnu součásti. Není-li takový postup možný, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. V případě slevy nelze později tuto vadu reklamovat.
Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu věci nebo má právo od smlouvy odstoupit. Táž práva přísluší kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat. Jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny věci nebo může od smlouvy odstoupit.
Reklamace zboží prodávající vyřizuje bez zbytečného odkladu, maximálně však do 30 dní od data následujícího po uplatnění reklamace kupujícím. Po vyřízení oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamace. V případě neoprávněné reklamace se záruční doba neprodlužuje. Pokud byla reklamace vyřízena výměnou, je další případná reklamace považována za první reklamaci zboží. (Doba trvání reklamace se počítá od následujícího dne po přijetí do dne vyřízení reklamace. Nikoliv do vyzvednutí kupujícím! O vyřízení je kupující informován e-mailem na adresu, kterou uvedl již při nákupu.)
Po vyřízení reklamace prodávající upozorní o ukončení reklamace kupujícího buď telefonicky, SMS, nebo e-mailem. Pokud bylo zboží zasláno přepravní službou, bude po vyřízení automaticky zasláno na adresu kupujícího. V případě nevyzvednutí reklamovaného zboží do 60 dnů od data podání reklamace je prodávající, dle §656 občanského zákoníku, oprávněn účtovat při výdeji reklamace částku za uskladnění. Výše tohoto poplatku je 5 Kč/den, v případě zboží nad 10 kg 20 Kč/den.

VI. Bezpečnost a ochrana informací

Prodávající je povinen nakládat s osobními údaji kupujících ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání).
Kupující je povinen neprodleně oznámit poskytovateli jakékoli změny svých identifikačních, fakturačních a kontaktních údajů, které by mohly mít vliv na plnění kupní smlouvy.

VII. Závěrečná ustanovení

Tyto VOP jsou platné od 1. 1. 2021. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto VOP bez předchozího upozornění.

Za společnost Vinařství Václav, s.r.o. schválil Mgr. Tomáš Teplý, jednatel společnosti.

Vypracováno v souladu s občanským zák. č. 40/1964 Sb.